มีสินค้าจำหน่ายแล้วกว่า 500 ชิ้น

ความเป็นสรรพยา | This is Sappaya

“เพราะเห็นคุณค่าความสำคัญของชีวิตทุกชีวิต ต้องการให้ผู้คนได้เข้าถึงยา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้คนที่จำเป็น โรคภัยสามารถเกิดได้กับคนทุกชนชั้น คนทุกคนจึงมีสิทธิ์เข้าถึงยาดีๆ ในราคายุติธรรม”

เส้นทางขนานสามทางนี้ บนความเป็นจริงไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ไปกันได้ แต่กลับสามารถหลอมรวมกันเป็นลักษณะของธุรกิจคู่ คุณธรรมได้อย่าง กลมกลืน

ขยายความ แนวทางสามขนาน

ต้องการให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด ต้องเอากำไรให้น้อย แต่เมื่อผู้คนส่วนใหญ่เลือกเรา จำนวนที่มากถึงแม้กำไรต่อรายน้อย แต่เมื่อรวมกันก็จะได้ ประโยชน์มากกว่า ยกตัวอย่าง

ถ้าขายสินค้าได้แค่สิบชิ้น มีกำไรชิ้นละร้อย ก็ได้แค่หนึ่งพัน ถ้าขายสินค้าเอากำไรชิ้นละห้าสิบบาท แต่มีคนใช้บริการ 30 คนก็จะได้ พันห้าร้อย และถ้าเอา กำไรแค่ชิ้นละสามสิบบาท แต่มีคนใช้บริการร้อยคน ก็จะได้ สามพัน จึงเห็นควรทำธุรกิจในรูปแบบที่ให้ประโยชน์ทั้ง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค แต่ต้องทำงาน หนัก และใช้ทุนหมุนเวียนมากขึ้น ข้อดีของนโยบายนี้คือ สามารถสร้างงานให้ท้องถิ่นเจริญควบคู่กันไป