โทรทัศน์ | Television
เครื่องเสียง | Audio/Video
กล้องดิจิตอล | Camera
เครื่องซักผ้า | Washing
ตู้เย็น/ตู้แช่ | Refrigerator
เครื่องปรับอากาศ | Air
เครื่องใช้ในบ้าน | Appliance

ความเป็นธนาธิวัตถ์ | This is Thanathiwat

"ธนาธิวัตถ์" ประกอบขึ้นจากคำที่มีความหมาย 3 คำด้วยกันคือ


ธนา : แปลว่าความเพิ่มพูลที่มากขึ้น

ธิ : แปลว่าการดำรงคงอยู่

วัตถ์ : มาจากคำว่าวัตถุ หรือทรัพย์สิน (ไม่ใช่ วัฒน์)


เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่า "การดำรงอยู่ของทรัพย์ที่เพิ่มพูลมากขึ้น" อันสอดคล้องกับธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สิน วัตถุของใช้ และเงินทองที่เพิ่มพูลขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้ตัวย่อคือ ธธว. อันปรากฏในเครื่องหมายของบริษัทในปัจจุบัน ส่วนภาษาอังกฤษคือ Thanathiwat หรือตัวย่อ TTW โดยบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด มีสโลแกนคือ "มุ่งมั่นพัฒนา ให้สิ่งที่ดีกว่า แทนค่าคำขอบคุณ"ปรัชญาทางธุรกิจ | Business Philosophy

ก่อนจะมีการก่อตั้ง "บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด" คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทในปัจจุบัน มีแนวคิดที่ต้องการจะสร้างธุรกิจหนึ่งขึ้นมา โดยใช้แนวทาง “เส้นทาง 3 ขนาน” กล่าวคือการทำธุรกิจโดยยึดหลักเส้นทาง 3 เส้นคือ


เส้นทางสายที่ 1: ต้องให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ

เส้นทางสายที่ 2: ต้องให้ประโยชน์ที่ดีแก่บุคลากรภายในองค์กร อยู่ได้อย่างมีความสุข

เส้นทางสายที่ 3: ต้องให้ประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้น เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนเส้นทางทั้ง 3 สายนี้ดูแตกต่างและไม่น่าดำเนินไปด้วยกันได้ แต่กลับสามารถหลอมรวมกันเป็นลักษณะของ "ธุรกิจคู่คุณธรรม" ที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สร้างรายได้ให้พนักงาน และงอกเงยผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ทำให้ทุกฝ่ายคงอยู่อย่างมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน


นโยบายและวิสัยทัศน์ | Strategy & Visions

บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด ได้กำหนดนโยบาย 5 ประการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ี้


1. ทำธุรกิจด้วยความขยันอย่างหนัก เพื่อรองรับผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมากและทั่วถึง

2. ทำธุรกิจอย่างสุจริต ซื่อตรง และมีความยุติธรรม เพื่อเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

3. ทำธุรกิจด้วยใจรักบริการ ดูแลด้วยความรับผิดชอบ และคำนึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

4. ทำธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

5. ทำธุรกิจให้เป็นสถานประกอบการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และตอบแทนสังคมได้


จากนโยบายภายใต้การนำของคุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ซึ่งเน้นถึงความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม คำนึงถึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า โดยบริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัดมีความคิดและความเชื่อว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยืดหยัดอยู่ร่วมกับชุมชนได้ คือการยึดการทำงานให้หนักเพื่อบริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก และคิดผลกำไรต่อรายในอัตราต่ำ ทำให้สินค้ามีราคาถูก แต่เมื่อมีลูกค้าใช้บริการมากราย ผลกำไรต่อรายก็รวมกันได้มากขึ้นเป็นกลุ่มก้อน ทำให้บริษัทฯ คงอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดการจ้างงานที่มากขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการได้ทั่วถึง และลูกค้ามีความพึงพอใจทั้งราคาของสินค้าและการบริการ

เป้าหมายในอนาคต | Goals

บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัดมุ่งมั่นให้แบรนด์ “ธนาธิวัตถ์” ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ในเครือ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน และนำพาเส้นทางทั้ง 3 สายจากปรัชญาข้างต้นสู่ความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน